BLUES BIJ DE BUREN

datum :

18 oktober 2020

verkoop :

online verkoop :

tijdstip :

locatie :

entree :

afgelast, corona

Gecanceld ivm Corona. Nieuwe datum 20 juni 2021.

BLUES bij de BUREN 2020

Wijk bij Duurstede 3e editie zondagmiddag 18 oktober 2020

Wat is Blues bij de Buren? Blues  bij de Buren is een Huiskamer Bluesfestival wat  zondag 18 oktober tussen 13.00 en 17.00 uur  zal  plaatsvinden in alle kernen van de gemeente Wijk bij Duurstede. In 2016 en 2018 organiseerden we dit eerder en het werd beide keren een enorm succes met maar liefst 25 woonkamers en bands. Op deze zondagmiddag veranderen huiskamers door heel Wijk bij Duurstede in intieme podia en kan iedereen luisteren naar bijzondere optredens van Blues talenten. De optredens zijn allemaal gratis te bezoeken.

Waarom is er Blues bij de Buren?
Blues bij de Buren start in 2016 om bewoners te stimuleren de deur voor elkaar open te zetten en gezamenlijk, zonder financiële drempels, met Blues muziek bezig te zijn. Het festival wil de leefbaarheid binnen de verschillende wijken bevorderen en laat zien hoe gastvrij een stad en haar bewoners zijn. Tijdens Blues bij de Buren ontmoet je niet alleen de inwoners van de stad, maar maak je in de intieme sfeer van de huiskamer kennis met al het moois wat de stad op muzikaal vlak te bieden heeft. Blues muziek verbindt mensen en is bij uitstek een cultuurvorm die langs alle rangen en standen, leeftijden, kleuren en smaken gaat.

Wie organiseert het?
Blues bij de Buren  wordt georganiseerd door BluesinWijk. Samen met vele vrijwilligers  maken zij van Wijk bij Duurstede één grote huiskamer.

Wanneer kom ik in aanmerking om deel te nemen aan Blues bij de Buren? Blues bij de Buren staat open voor alle muzikanten met een duidelijke link met blues muziek, alle blues muziekstijlen zijn welkom. Wel dien je over enig niveau te beschikken. Het moet namelijk voor iedereen leuk zijn om naar je te luisteren.

Hoe laat en hoe vaak speel ik? Je speelt drie optredens van ca.  45 minuten en tussen elk optreden zit een half uur. 13.30-14.15 / 14.45-15.30 / 16.00-16.45 uur

Mag ik ook in mijn eigen huiskamer spelen?  Ja dat kan, belangrijkste is dat naast jou er minimaal 2 mensen zijn die de rol van gastheer en/of gastvrouw op zich nemen.

Ik heb zelf een huiskamer geregeld, mag dat?  Ja hoor, als jij iemand kent die het leuk vindt dat jij bij haar/hem/hun speelt dan is dat meer dan prima. Die huiskamer moet zich dan nog wel eerst aanmelden. Geef dit duidelijk aan in de mail.

Moet ik akoestisch spelen om aan Blues bij de Buren deel te nemen?  Niet perse, hoewel het makkelijker is een huiskamer te vinden voor een akoestisch optreden dan voor een versterkt Bluesconcert. Geef in de mail aan wat je kan, wie weet vinden wij een huiskamer waar je als band op volle sterkte kan spelen.

Hoe zit het met de techniek?  De techniek verzorg je helemaal zelf.

Krijg ik betaald voor het optreden?  Nee, hoe zeer wij ook vinden dat muzikanten alle waarderingen horen te krijgen kan je je voorstellen dat met gages aan bv 20 groepen Blues bij de Buren onbetaalbaar wordt. Wel kan je de reiskosten die je maakt declareren.  Per huiskamer gaan we met de pet rond t.b.v. de blues artiest. We nemen je natuurlijk wel mee in al onze publiciteitsuitingen en zullen in de aanloop van het festival ook een aantal artiesten uitlichten.

Wat gebeurt er nadat ik mij heb aangemeld?  Je ontvangt binnen twee weken bericht of je bent geselecteerd. Begin september maken wij de koppeling (match) met de huiskamers. Pas dan weten wij ook of je deelname definitief is.

Is een website of facebook pagina een voorwaarde?  Nee, maar wij willen natuurlijk wel een goed beeld krijgen van wie jullie zijn en wat voor een muziek jullie maken. Zo kunnen wij ook een goede match maken met een huiskamer. Zonder een linkje naar jullie muziek kunnen wij je niet beoordelen. Je mag ook een CD opsturen

Moet ik echt uit Wijk bij Duurstede komen om te kunnen spelen? Met Blues bij de Buren willen we de lokale en regionale Blues een boost geven. Het geniet dus wel onze voorkeur dat artiesten uit de regio Utrecht komen. Toch niet uit Wijk bij Duurstede? Geen nood, meld je gewoon aan. Nee heb je, ja kun je krijgen!

Mag ik versterkt muziek ten gehore brengen? Ruim 90% van de optredens tijdens Blues bij de Buren is semi-akoestisch. Het geniet dus onze voorkeur dat de artiest zijn optreden hierop aanpast. Vaak past het semi-akoestische karakter ook heel goed bij de intieme setting van de woonkamer.

Hoeveel optredens moet ik spelen? We verwachten dat je driemaal hetzelfde optreden speelt. Elk optreden mag maximaal 45 minuten duren!

Hoe kan mijn aanmelden? Stuur een mail naar info@bluesinwijk.nl met de naam van je band/act, naam contact persoon, aantal personen, adres, postcode en woonplaats, telefoon,e-mail en website, aantal m2 nodig, piano nodig?,  heb jezelf een woonkamer geregeld waar je speelt , zo ja waar. We nemen daarna contact op met je.

BLUES at the Neighbors 2020

Canceled ivm Corona. New date 20 june 2021

Wijk bij Duurstede 3rd edition Sunday afternoon October 18, 2020

What is Blues bij de Buren? Blues at the Neighbors is a Living Room Blues Festival which will take place Sunday, October 18 between 1 and 5 pm in all the cores of the municipality of Wijk bij Duurstede. In 2016 and 2018 we organized this before and it became both times a huge success with no less than 25 living rooms and bands. On this Sunday afternoon, living rooms throughout Wijk bij Duurstede transform into intimate stages and everyone can listen to special performances by Blues talents. The performances are all free to visit.

Why is there Blues bij de Buren?
 Blues at the Neighbors started in 2016 to encourage residents to open their doors to each other and engage in Blues music together, without financial barriers. The festival wants to promote the quality of life within the various neighborhoods and shows how hospitable a city and its residents are. During Blues bij de Buren you will not only meet the inhabitants of the city, but you will also get to know all the beautiful things the city has to offer musically in the intimate atmosphere of the living room. Blues music connects people and is a cultural form par excellence that passes by all walks of life, ages, colors and tastes.

Who organizes it?
 Blues bij de Buren is organized by BluesinWijk. Together with many volunteers they make Wijk bij Duurstede one big living room.

When am I eligible to participate in Blues bij de Buren?  Blues bij de Buren is open to all musicians with a clear link to blues music, all blues music styles are welcome. You do need to have some level of experience. It should be fun for everyone to listen to you.

What time and how often do I play? You play three performances of about 45 minutes and there is half an hour between each performance. 13.30-14.15 / 14.45-15.30 / 16.00-16.45 hrs.

Can I play in my own living room?  Yes you can, the important thing is that besides you there are at least 2 people who take on the role of host and/or hostess.

I have arranged my own living room, is that allowed?  Yes, if you know someone who likes you to play at his/her place that is more than fine. That living room must first register. Please indicate this clearly in the mail.

Do I have to play acoustically to participate in Blues bij de Buren?  Not necessarily, although it is easier to find a living room for an acoustic performance than for an amplified Blues concert. Please indicate in the mail what you can do, who knows we may find a living room where you can play at full strength as a band.

What about the technique?  The technique is entirely up to you.

Do I get paid for the performance?  No, as much as we think that musicians should get all the appreciation you can imagine that with fees for 20 groups Blues bij de Buren is unaffordable. However, you can claim the travel expenses you make.  Per living room we go around with the cap in favor of the blues artist. We will of course include you in all our publicity and will also highlight a number of artists in the run-up to the festival.

What happens after I’ve signed up?  You will be notified within two weeks if you have been selected. In early September we will make the link (match) with the living rooms. Only then will we know whether your participation is final.

Is a website or facebook page a requirement?  No, but we do want to get a good picture of who you are and what kind of music you make. This way we can make a good match with a living room. Without a link to your music we cannot judge you. You can also send us a CD

Do I really have to come from Wijk bij Duurstede to play? With Blues bij de Buren we want to give the local and regional blues a boost. It is therefore preferred that artists come from the region of Utrecht. Not from Wijk bij Duurstede? No problem, just sign up. No you can’t, yes you can!

Can I play amplified music? Over 90% of the performances at Blues bij de Buren are semi-acoustic. It is therefore preferred that the artist adjusts his performance accordingly. Often the semi-acoustic character fits the intimate setting of the living room very well.

How many performances do I have to play? We expect you to play the same gig three times. Each performance may last up to 45 minutes!

How can I apply? Send an email to info@bluesinwijk.nl with the name of your band/act, name of contact person, number of people, address, zip code and city, phone, email and website, number of m2 needed, piano needed?, have you arranged a living room where you will play, if so where. We will contact you after that.